Neler Yaptık? (1944 - 1965)

1944

- Cemiyetimizin kuruluşu (20/Kasım/1944).

- Turizm zihniyetini yaymak için basında neşriyatımız.

- Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü ile temaslarımız ve işbirliği kurulması.

- Ağustos ayı içinde Basın-Yayın Genel Müdürü'nün iştirakiyle İzmir Valiliğinde İzmir Belediye Reisi ve Cemiyetimiz Reisinin de katıldığı bir turizm toplantısı tertip ettirmemiz. İçişleri Bakanlığı nezdindeki teşebbüsümüzle de İzmir'de; İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla Valilerinin bir turizm toplantısı yapmaları ve raportörlüğünü yaptığımız toplantıda vilayetler arası turizm işbirliği yapılmasına dair kararlar alınması.

1945

İzmir'de bir Turizm Anonim Şirketi kurulması için teşebbüslerimiz.

Cemiyetimiz Başkanı Afyon Mebusu Suad YURDKORU tarafından Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu ve Türkiye Turistik Yolları adları ile iki kanun teklifinin gerekçeleri ile birlikte hazırlanması ve Büyük Millet Meclisi nezdinde bu hususta ilk teşebbüslerimiz.

Basında turizm neşriyat ve propagandası.

1946

Sözü geçen Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu ve Türkiye Turistik Yolları adları ile iki kanun teklifinin Başbakanlığa sunulması.

Basında neşriyat ve propaganda.

Büyük Millet Meclisi azaları arasında turizm mevzuu üzerinde çalışmalarımız.

Bakanlar Kurulunun 04.05.1946 gün ve 4130 Sayılı kararı ile kamu yararına çalışan ilk Turizm Derneği olmuştur.

1947

Geçen yıl Başbakanlığa sunduğumuz kanunlar hakkında hiçbir muamele yapılmaması üzerine, bu kanun taslaklarını gerekçeleri ile birlikte Anadolu Gazetesi'nde neşrediyoruz. Aynı zamanda diğer önemli turizm konularını da makaleler halinde ortaya atıyoruz.

Basın-Yayın Genel Müdürlüğüne İzmir ve Ege Bölgesi'ne dair talep edilen raporlar hazırlanarak gönderildi.

1948

Basın-Yayın Genel Müdürlüğünün aynı zamanda Turizm Genel Müdürlüğü ad ve mahiyetini alması için Fahri Başkanımız Denizli Milletvekili Dr. Behçet Uz vasıtasıyla T.B.M.M nezdindeki çalışmalarımız. Bir yıl önce Anadolu Gazetesi'nde neşrettiğimiz kanun teklifleri ve gerekçeleri ile, turizmin çeşitli meselelerine dair makaleler; Bunun Sırası mı? - (Başbakan'a açık mektup) adlı bir kitap halinde ve cemiyetimizin 2 numaralı neşriyatı olarak 2000 adet bastırıldı. Bu kitap devlet ricaline, T.B.M.M. azalarına, bütün siyasi partilere, Türkiye'deki başlıca gazete ve mecmualara, üniversitelere, yüksek okullarla, liselerin bir kısmının kütüphanelerine, vali ve belediye reislerine, müze ve kütüphanelere ve diğer ilgililere propaganda için gönderildi.

Turizm fikrinin yayılması için basın yoluyla neşriyata devam edildi.

1949

Marşal Yardım Planı Türkiye icra komitesi Başkanı Mr. Russel Door'a İzmir'de gerekli izahat verildi ve Vilayet turistik yolları hakkında istediği rapor hazırlanarak gönderildi.

İzmir Vilayeti askeri memnu mıntıkalarının kısmen kaldırılması hakkında Milli Savunma Bakanlığına gerekçeli bir rapor gönderildi ve ayrıca Ankara'da sözü geçen Bakanlık nezdinde teşebbüslerde bulunuldu.

Birinci Turizm Danışma Kurulundaki çalışmalarımız ve bilhassa turizme ait çeşitli kanun projelerinin bu kurulda hazırlanmasındaki gayretlerimiz.

Yıllardan beri yaptığımız çeşitli çalışmalar sonunda ilk defa olarak turizm mevzuatının Kanunlarla ciddi surette teşvik devrinin açılması:

1950

1950 yılında Büyük Millet Meclisinden çıkarılan kanunlar: Hazinece özel teşebbüse kefalet edilmesine ve döviz taahhü­dünde bulunulmasına dair kanun (1.03.1950/ 5583).

Abant gölü çevresinin Bolu özel idaresine temlikine dair kanun (20.03.1950 /5614). Turizm Müesseselerini Teşvik Kanunu (Bizim projemiz Maliye Vekaletince çok daraltılarak ancak bu şekilde çıkarılmıştır) (24.03.1950/ 5647).

Bina vergisi kanununun 4. maddesini değiştiren kanun (Bizim projemizden alınmıştır) (24.03.1950/ 5648).

İktisadi buhran vergisi kanununun birinci maddesine fıkra ekleyen kanun (Bizim proje) (24.03.1950/ 5650).

Gümrük kanununun 17. Maddesine fıkra ekleyen kanun (Bizim proje) (24.03.1950/5651). Pasaport kanununa bir madde eklenmesine dair kanun (24.03.1950/ 5652). Yeni pasaport kanunu (24.07.1950/ 5682).

Yabancıların Türkiye'de ikamet ve seyahatlerine dair kanun (24.07.1950/5683).

5647 sayılı ve mart 1950 de çıkan kanun, esasında bizim hazırladığımız ve fahri Başkanımız Denizli Mebusu Dr. Uz vasıtasıyla Meclise sundurduğumuz kanun teklifi idi. Kanunun esasındaki teşvik ve muaflık hükümlerinden çoğu Maliyece metinden çıkarıldıktan sonra meclise verilmiştir.

Meryem Ana'nın Selçuk-Aladağ üzerindeki son ikametgahı Panaya Kapulu'nun mahiyeti ve bu konunun Türkiye turizmi hesabına değerlendirilmesi hakkında bizzat Başbakan Sayın Adnan Menderes'e şifahen ve yazılı olarak verdiğimiz izahat ve neler yapılması icap ettiği hakkında raporlar.

Ankara'da Başbakanı ve mevzuumuzla ilgili bir kısım Bakanları ziyaretle İzmir, Ege ve Türkiye turizm meseleleri üzerinde görüşlerimizin ve dileklerimizin bildirilmesi. 18 Aralık 1950 de toplanan İkinci Turizm Danışma Kurulu'ndaki çalışmalarımız. (5647 sayılı kanun şeklinde ve en esaslı maddeleri atılmış olarak çıkarılan Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu projemiz kurulda yeni baştan ele alındı).

1951

Matbuata çeşitli turizm konularına dair makaleler ve haberler verildi.

Gümrük personelini turizm mevzuu etrafında yetiştirmek maksadıyla İzmir Giriş Gümrüğü Müdürü ile işbirliği ve hazırlıklar yapılması.

Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü, İzmir Valiliği ve Belediyesi ile işbirliği. T.B.M.M Parlamentolar arası turizm grubu idare kurulu ile temaslarımız.

T.B.M.M. geçici komisyonunda müzakeresi yapılan Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu üzerinde, bu tasarıyı hazırlayan cemiyet mümessili olarak, mütalaamızın alınması için, Meclis Komisyonu tarafından davet edildik ve gereken izahatı verdik.

Aynı mevzu etrafında Genel Müdürlükte yapılan hazırlık çalışmalarına da katıldık.

Türkiye Turizm Cemiyetleri Federasyonu?nu kurmak üzere memleketteki bütün turizm cemiyetleri mümessillerini İzmir'e davet ettik. 22.4.1952 günü Ticaret Odası salonunda başlayan bu toplantıda hazırladığımız statü taslağı görüşülüp gerekli tadillerle kabul edildi ve bu suretle sözü geçen federasyon merkezi Ankara olmak üzere kuruldu.

Hükümet, turizmi de teşvik eden yeni bir kanun çıkardı (Yabancı Sermaye Yatırımlarım Teşvik Kanunu: 1.8.1951 gün 5821 sayılı).

1952

1946 da tarafımızdan hazırlanıp 24..3.1950 de bir çok teşvik hükümleri Maliye Bakanlığınca çıkarıldıktan sonra 5647 sayı ile yürürlüğe giren kanun yerine bu defa, yeni hükümetin temin ettiğimiz müzaheretiyle eskiden çıkarılmış hükümlere yenileri de ilave edilerek 13.5.1953 de 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu T.B.M.M. de kabul edildi.

6086 sayılı kanunu tamamlayıcı teşvik tedbirlerinden olarak, daha 1946 da teklif ettiğimiz Gümrük Muaflıklarını ihtiva eden 5651 sayı ve 29.5.1953 tarihli kanun yürürlüğe girdi (Bu kanun 5 sene müddetli çıkarılmıştır).

6086 sayılı kanunun 36. maddesindeki Turizm İşbirliğini temin edici nizamname hakkında yazılı mütalaamızı Basın, Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğüne bildirdik.

Devlet Vekiline isteği üzerine Türkiye'de iç turizm mevzuunda bir rapor gönderdik.

Türkiye'de ilk önce ele alınması lüzumlu turistik yollar hakkında Umum Müdürlüğü'ne, talep edilen raporu gönderdik.

1953

Yeni binadan (Belediyenin sembolik kira ile tahsis ettiği Gazi bulvarı üzerindeki, belediye İşhanı zemin katında) Belediye ve Basın, Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü ile, bizim idaremiz altında bir Turizm Bürosunu Türkiye'de ilk olarak teşkilatlandırdık .(23.9.1954)

28.9.1953 Ankara'da toplanan 3. Turizm Danışma Kurulu'na katıldık ve kurulun ikinci Başkanlığına ve Merkez Turizm Komitesi üyeliğine seçildik.

Danışma Kuruluna sunduğumuz: Turizm İşbirliği Nizamnamesi, Askeri Yasak Bölgeler, Turistik Yollar, Genel Müdürlük Teşkilat Kanunu hakkındaki tekliflerimiz kabul ve Kurul'a mal edildi.

Kurul'da çalışmalarımızın inzimam ettiği Turistik Müesseselerin Vasıflan talimatnamesi çıkarıldı. 24.1.1954 ve Turizm Müesseslerinin murakabesi talimatnamesi yürürlüğe girdi. 26.1.1954.

Turizm işlerine bakan Devlet Vekiline T.B.M.M. Başkanına turizm mevzuları üzerinde raporlarımızın sunulması.

Bir Turizm Bankası'nın kurulması lüzum ve zarureti üzerinde hazırladığımız Kasım 1954 tarihli 13 sayfalık rapora Başbakan ile bazı bakanlara ve diğer alakalılara verdik, ayrıca şifahi izahatta bulunduk.

Türkiye Turizm Bankası A.Ş. 10 milyon sermayeli olarak İcra Vekilleri Heyetinin 23.6.1955 tarihli kararıyla resmen teşekkül etti ve faaliyete geçti.

1954

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Devlet Bakanı İzmir'i ziyaretlerinde turistik mevzularla ilgilendiler.

7 Şubat 1954 de Ankara'da toplanan 4. Turizm Danışma Kurulu'na mütehassıs üye olarak katıldık ve bu meyanda; 6086 sayılı kamına göre hazırlanması icap eden Turizm Kredisi'ne ait talimatname için komiteye verdiğimiz teklifler kabul edilerek bu talimatname hazırlandı ve yürürlüğe konuldu.

Turizm İşbirliği Nizamnamesi yürürlüğe konuldu 5.8.1955.

1955

Ankara'da Merkez Turizm Komitesindeki çalışmalarımız devam etti.

Müstakil Turizm Umum Müdürlüğü tezini savunmamız ve bu hususta hazırlanan tasarı için yazılı görüşlerimizin bildirilmesi.

Turizm propaganda çalışmalarımız ve yayınladığımız makaleler, turistik neşriyata yardımlarımızın gerçekleşmesi.

Türkiye Turizm Bankası ile işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma.

Türkiye Turizm Bankası ve Türkiye Turizm Kurumu ile bir milli seyahat-şirketi kurulması teşebbüsümüz.

1956

Basın, Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü ile işbirliğimiz gelişmekte ve Merkez Turizm Komitesindeki çalışmalarımız devam etmektedir.

T.B.M.M. 'ne verilmiş olan Müstakil Turizm Umum Müdürlüğü Kanunu tasarısı, Cemiyet olarak bizim de mebuslar nezdindeki teşebbüslerimiz netice veremeden Meclisin yeni seçim devresine girmesi sebebiyle maalesef geri kaldı.

1952 de teşebbüsümüzle İzmir'deki toplantı sonunda kurulan Türkiye Turizm Cemiyetleri Federasyonu bu işin başına geçenlerin ataleti yüzünden maalesef mefluç vaziyete geldi.

Turizm Bankasının Çeşme'de ve Çeşme'nin Şifne'sinde turistik tesisler inşasına başlaması: Banka ile karşılıklı yardımlaşmamız devam etmiştir.

Geçen yıl üzerinde durduğumuzu bildirdiğimiz ve kurucuları arasına girdiğimiz Turist Seyahat Anonim Şirketinin kurularak İstanbul merkezinin teşkilatlanması.

İzmir Milletvekillerine Cemiyetimiz merkezinde turizm meseleleri üzerinde bilgi verdik ve dileklerimizi bildirdik

Turizm propagandası ve mevzular üzerinde basına bilgiler ve makaleler verildi.

1957

Basın, Yayın ve Turizm Bakanlığı kuruldu. Bu bakanlık içinde turizm işlerine basın, yayından müstakil bir hüviyet verilmesini Başbakan'dan rica ediyoruz ve vaatlerini alıyoruz.

26.5.1957 de Ankara'da toplanan 5. Turizm Danışma Kurulu'na mütehassıs üye olarak katıldık. Teknik Komitelerde çalıştık ve tekliflerimizi kabul ettirdik. Merkez Turizm Komitesine yeniden seçildik.

Basın, Yayın ve Turizm Bakanlığının bir organı gibi İzmir'de hizmetlerimize devam edildi.

Türkiye Turizm Bankası ile karşılıklı yardımlaşma.

Turist Seyahat AŞ'nin İzmir'de teşkilatlanması, kurucusu bulunduğumuz şirketin İzmir Bürosuna Cemiyet binasında yer veriyoruz ve sıkı işbirliğine geçiyoruz.

Maliye Bakanlığı müfettişleri tarafından, kuruluşundan bu yana Cemiyetimizin bütün muamele ve hesaplarının tetkiki ve takdir edilmemiz.

Turizm propagandası ve teknik meseleleri hakkında yayınladığımız yazılar, neşriyata yardımlarımız.

1958

Alman İktisat Bakanı Ludwig Erhard ile Bergama ve Efes'i ziyaret eden Başbakan'a refakat ederek gerekli izahatı verdik ve turizm meselelerimizi açtık.

Gümrüklerde ve döviz işlerinde turistlerin karşılaştıkları müşkülleri belirten yazılarımız ve raporlarımız Bakanlar Kurulu'nda dikkate alınıyor, engellerin kaldırılması çalışmaları başlıyor.

Ankara'da Merkez Turizm Komitesi'ndeki çalışmalarımız devam ediyor.

İzmir Valiliğinde de 6086 sayılı Teşvik Kanuna göre kurulan heyette çalışıyoruz; Valiliğin ve Belediye ile Fuar idaresinin bizden isteklerini yerine getiriyoruz. Türkiye Turizm Bankası ve Turist Seyahat Anonim Şirketi ile işbirliğimiz ve karşılıklı yardımlaşmamız devam ediyor.

Turizm propagandası ve neşriyatımız devam etti.

1959

Basın, Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü ile yakın işbirliğimiz devamda, Merkez Turizm Komitesi toplantılarına katılıyoruz.

Türkiye Turizm Bankası ve Turist Seyahat Anonim Şirketi ile işbirliğimiz devamda. Turistik propaganda yapıldı, makaleler neşredildi.

1960

Basın, Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü ile işbirliğimiz ve Merkez Turizm Komitesine katılmamız devam etmekte.

Valilikteki 6086 sayılı kanuna göre kurulan heyete katıldık. Fakat Vilayet ve Belediye ile işbirliğimiz duraklamıştır.

Turist Seyahat Anonim Şirketi ile işbirliğimiz devamda.

Turizm propagandası ve çeşitli turizm mevzularına dair neşriyat yapıldı .

İzmir bölgesinde devletçe kurulması düşünülen Milli parklar ve tabiatı koruma sahaları hakkındaki görüşlerimiz Bakanlık uzmanına bildirildi.

1961

Basın Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğünde 6086 sayılı kanuna göre turizm belgesi, turizm kredisi veren Merkez Turizm Komitesi toplantılarına katıldık.

Turizm Bakanı'nın İzmir'i ziyaretinde gerekli izahatı verdik.

Devlet Planlama Teşkilatı Turizm Özel İhtisas Komisyonu'na müşavir üye olarak davet edildik. Bu Komisyondaki 5 yıllık turizm planı hazırlama çalışmalarına katıldığımız gibi İzmir ve Ege bölgesi çeşitli turizm yatırımları için 127 milyon liraya ulaşan bir yatırım programı teklif ettik. Ayrıca İzmir ve Ege turistik yolları ile 6 No.lu devlet yolunun güney kornişini takip ederek Suriye asfaltına ulaşmasını teklif ettik. Bu teklifimiz kabul edildi ve plana girdi. Bundan başka komisyona turizm sanayinin kuruluşu ve rantabilite meseleleri, turizm cemiyetleri konulu tebliğler verdik.

Turizm propagandası ve bilgisi için eşit konularda makaleler yayınlandı.

Basın Yayın ve Turizm Bakanlığı yeni bir teşkilat kanunu ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı adı ve fonksiyonu verilmek üzere Planlama Özel İhtisas Komisyonunda yapılan çalışmaları destekleyerek yıllardan beri tahakkukuna çalıştığımız gayeye yeni hizmet kattık.

1962

Bakanlık Merkez Turizm Komitesinde çalışmaya devam ettik.

Valilik ve Belediye ile ananevi işbirliğimizin yeniden kurulması için mahalli idareler seçimlerini bekliyoruz.

Çeşitli turizm mevzularına dair makaleler yayınlandı.

1963

İl Turizm Komitesi çalışmalarına katılarak İzmir Vilayeti enfrastrüktür yatırımları hakkında rapor verdik.

Belediye ile işbirliğimiz genişledi. Belediye Basmane 9 Eylül meydanındaki Kültürpark kapısındaki yeri Cemiyetimize tahsis etti.

Türkiye Ekonomi Kurumu'nun Ankara'da tertiplediği seminere Otelcilikte Kuruluş, İşletme ve Kredi Meseleleri başlıklı bir tebliğ gönderdik. Bu tebliğ seminer sonunda Kurum tarafından yayınlanmıştır.

1964

Turizm Bakanının İzmir'de tertiplediği toplantıya katılarak günün başlıca önemli turizm mevzularını ve tenkitlerimizi açıkladık.

1965

Başbakan Sayın Suat Hayri Ürgüplü tarafından 1.7.1965 da başbakanlıkta tertiplenen turizm konusundaki toplantıya davet edildik. Mevzu üzerindeki görüşlerimizi ve temennilerimizi bu vesile ile de açıkladık.

Turizmin çeşitli dallarında muvaffak çalışmalar yapanlar meydanında Turizm Bakanı Cemiyetimiz Başkanına da mükafat verdi.